top of page
  • Writer's picture-

Halachot for those in quarantine מקצת הלכות שבת זכור ופורים לשוהים בבידוד

Dear Kehilla,

In addition to the announcement that I made last Friday night before my drasha about not shaking hands in shul and not embarrassing those who refrain from shaking hands, please see below.

מקצת הלכות שבת זכור ופורים לשוהים בבידוד

הרב יוסף אות

לפי רוב הפוסקים מצווה מן בתורה לזכור את עמלק פעם בשנה ולצאת ידי חובה על ידי שליח ציבור הקורא מספר תורה.

מה עושה אדם הנמצא בבידוד בעקבות הוראות משרד הבריאות בנידון הקורונה?

ונשמרתם מאד לנפשותיכם ולנפשות חבירכם! אסור לסכן את עצמכם או את חבריכם!

ההדרכה הבאה מועילה גם לשאר החולים שאינם יכולים לצאת מהבית.

• המשנה ברורה בסימן קלה ס"ק מו (בשם החיי אדם) פסק שבמקרה שיש אדם חולה מאד שאינו יכול לצאת מהבית מותר להביא לביתו ספר תורה ולקרוא בשבילו כדי שייצא ידי חובת פרשת זכור (וגם פרשת פרה). כמובן רק עם בעל הקריאה ממוגן כראוי.

• נראה לפי המגן אברהם, אם האדם יוצא מבידוד לפני פורים הוא יכול לצאת ידי חובה בקריאת התורה של פורים "ויבא עמלק".

• אבל מכיוון שיכול להיות שזה לא ראלי להתחיל ללכת מבית לבית וגם לא כל הפוסקים הסכימו שאפשר לצאת בפרשת "ויבא עמלק" ', נראה שעדיף שיקרא את פרשת זכור מחומש בזמן שבעל הקריאה קורא בבית הכנסת, כדי שיהיה מחובר לציבור הקורא את פרשת זכור שם. ובנוסף, בט' אלול תש"פ (29 לאוגוסט) השנה, יכוון לצאת ידי חובת זכירת עמלק כאשר קוראים את פרשת כי תצא – רק להזכיר לי כדי שאוכל לבקש מבעל הקריאה לכוון להוציא אתכם ידי חובה.

• אגב, מי שיש לו ספר תורה בבית יכול לצאת על ידי קריאה ממנו ביחיד.

בנידון פורים עצמו:

• לגבי קריאת המגילה, כנ"ל, אם אפשר להביא בעל קריאה ממוגן כראוי מה טוב – אך מן הסתם זה יהיה קשה ולכן אדם הנמצא בבידוד יקרא בביתו.

• לפי השו"ע בסימן תרצ סעיף יח ולכך גם הסכים הרמ"א, אם יש לו מגילה על קלף, יברך ויקרא גם יחיד בבית, ואם אין לו מגילה, הוא יכול לקרוא ולצאת גם מתנ"ך רגיל. והשו"ע בסימן תרפ"ז סעיף א פסק שהמצווה לקרוא גם בליל פורים וגם ביום.

בנידון מתנות לאביונים ומשלוחי מנות:

• חברי הקהילה יכולים להניח משלוחי מנות ליד הדלת, והשוהה בבידוד יוכל למנות שליח שייתן עבורו גם מתנות לאביונים וגם משלוחי מנות (ואפשר גם דרך אתרי אינטרנט שונים).

• יש לוודא שאת מצוות משלוחי המנות יקיימו ביום פורים. אך בנידון מתנות לאביונים, פסק השו"ע בסימן תרצד סעיף ד' שאם אי אפשר לתת ביום פורים ניתן לתת גם אחרי פורים.

בנידון אמירת קדיש:

• מי ששוהה בבידוד וצריך לומר קדיש על אביו או אמו או שיש לו יארצייט לא ילך לבית הכנסת ויכול למנות שליח שיגיד עבורו קדיש.

שיהיה רפואה שלימה לכל החולים, ותשמרו על עצמכם!

Halachot Regarding Those in Quarantine during Shabbat Zachor and Purim

Rav Yosef Ote

According to most poskim, there is a Biblical commandment to remember Amalek once a year. Fulfilling this mitzva means hearing a ba’al keriah read Parashat Zachor directly from a sefer Torah.

What does one do when in self-quarantine per the Healthy Ministry’s instructions regarding the outbreak of the Corona virus?

“And you must safeguard you souls properly”, as well as the souls of your friends! You must not endanger your life or the lives of those around you!

The following guidelines apply to all those in quarantine as well as those who are ill and cannot leave their houses.

• The Mishna Berura, 135:46, writes in the name of the Chayei Adam, that in a case in which someone is very sick and cannot leave his house, it is permissible to bring a sefer Torah to his house and read for him so that he can fulfill the mitzva of Parashat Zachor (and Parashat Para). Of course, this only applies when the ba’al keriah is fully protected.

• It seems, according to the Magen Avraham, that if a person completes his period of quarantine before Purim, he can fulfill the mitzva by hearing the Torah portion read on Purim morning, “Vayavo Amalek.”

• However, since it may be unrealistic to go from house to house, and not all poskim would agree that it is permissible to fulfill the mitzva of hearing Zachor with Parashat “Vayavo Amalek,” it would seem preferable to read Parashat Zachor from a chumash around the time of Torah reading in shul in order to feel connected to the people reading Parashat Zachor there. Additionally, on the ninth of Elul (August 29th) this year, one may have in mind to fulfill the mitzva of remembering Amalek when reading Parashat Ki Tetzeh. Please remind me then so that I can ask the ba’al keriah to have you in mind for this mitzva when he reads.

• One who has a sefer Torah at home can fulfill the mitzva by reading it by himself directly from the scroll.

Regarding Purim:

• In terms of megillah reading, as mentioned above, if it is possible to bring a ba’al keriah to one’s house while the reader stays fully protected, wonderful. However, it is highly unlikely that is possible, and therefore one who is quarantined in his house should read by himself at home.

• According to the Shulchan Aruch, 690:18, and agreed upon by the Rama, if one owns a megillah written on parchment, he can make the berachot and read from the klaf at home. If not, he can fulfill the mitzva by reading from a regular Tanach. The Shulchan Aruch 687:1 writes that the mitzva is to read both at night and during the day.

Regarding matanot l’evyonim and mishlochei manot:

• Kehilla members can leave mishlochei manot for friends who are in quarantine by their door. Those under quarantine can assign a messenger to deliver matanot l’evyonim and mishlochei manot on his behalf. (It is permissible to send via internet sites as well.)

• One must ensure that the mitzva of mishlochei manot is fulfilled on Purim day. However, with regard to matanot l’evyonim, the Shulchan Aruch 694:4 writes that if they cannot be given on the day of Purim, they can also be given after Purim.

Reciting Kaddish:

• Someone in quarantine who must recite Kaddish for a parent or has a yahrtzeit may not go to shul and should assign a person to say Kaddish on his behalf.

Wishes for a refuah shleima to all who are sick. Please take care of yourselves!31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page